ยกเลิกงานไต
30Jul

เลื่อนการประชุมวิชาการ Nephrology Meeting

รายละเอียด

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Nephrology Meeting ซึ่งกำหนดไว้ ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นั้น

 

คณะกรรมการบริหาร สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นควรให้เลื่อนการประชุมวิชาการ Nephrology Meeting เป็นวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ สถานที่เดิม

 

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย โทร. 0 2716 6091

 

 

ที่มา: www.nephrothai.org