05Jan

ขอเปลี่ยนแปลงการจัดการประชุมวิชาการ Hemodialysis Board Review for Nephrologist and Nurse

วันที่ 16-17 มกราคม 2564 รูปแบบ ONLINE

 

รายละเอียด

มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชมรมวิชาการอายุรศาสตร์โรคไต โภชนาการ และผู้สูงอายุ จัดการประชุมวิชาการ Hemodialysis Board Review for Nephrologist and Nurse และงานประชุมวิชาการ Nephrology Board Review for Medical Resident  เพื่อให้สอดรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบ ONLINE โดยจะทำการส่ง Login Link เข้าระบบ ผ่านทางอีเมล์ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งไว้ ก่อนวันประชุมวิชาการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร.063 989 0341 หรือ E-mail : kidneypmk2015@gmail.com

 

ที่มา
www.kidneypmk.com