09May

การอบรมระยะสั้น อายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 21

รายละเอียด

มูลนิธิเพื่อกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดการอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 21 (Emergency Medicine) ในวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

ติดตามกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
www.pmkmedicine.com/seminar/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 081 985 3801, 0 2761 3305

 

ที่มา www.pmkmedicine.com