Banner AD
banner medical
04Dec

Difficult Edematous State

อาการบวมในผู้ป่วยบางรายจะมีความยากในการวินิจฉัยและรักษา ความเข้าใจในพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดอาการบวม มีความสำคัญต่อการวินิจฉัยแยกโรค การสืบค้น และการวางแผนการรักษา...
04Dec

ภาวะฉุกเฉินทางระบบประสาทในห้องฉุกเฉิน

ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบประสาทมีทั้งอาการรุนแรง ไม่รุนแรง ที่มารับการรักษา ณ ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลนั้น ส่วนหนึ่งเป็นภาวะวิกฤติอันตรายต่อ...
27Nov

การควบคุมความดันโลหิตสูง ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด

โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยมากขึ้นทุกปี จากฐานข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...
banner medical
27Nov

Diet Modification and Impacts on Blood Pressure

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพดีแบบยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแต่สามารถป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูง แต่ยังมีจุดมุ่งหมายให้แต่ละ...