เกี่ยวกับวารสาร MC

Medical Conference เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวงานประชุมวิชาการที่สำคัญ?ๆ จากทุกราชวิทยาลัยฯ สมาคมแพทย์ฯ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ในรูปของบทความ บทสัมภาษณ์ขนาดสั้น 1 – 2 หน้า สรุปงานประชุมวิชาการ สรุปกิจกรรมสมาคมฯ มหาวิทยาลัยแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาระรูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ทีมผู้จัดทำมุ่งหวังให้วารสารเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบวิชาชีพ

พล.อ.ท. นพ. อนุตตร จิตตินันทน์

• ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
• ศ.พล.ต.หญิง พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ
• รศ.นพ.พิศาล ไม้เรียง
• รศ.พญ.ไพจิตต์ อัศวธนบดี
• รศ.นพ.ภิรุณ มุตสิกพันธุ์
• ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
• ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์
• ผศ.นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
• รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์
• ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
• พ.อ.นพ.อนันต์ วัฒนธรรม
• รศ.นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
• ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
• รศ.ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์
• รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา
• นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

ความเป็นมาวารสาร MC

Always strive for better work. Never stop
2013

เริ่มต้นวารสาร MC

NOW

ปัจจุบัน

ทีมงานกองบรรณาธิการ

Always strive for better work. Never stop

• นพ.เสฏฐา เวสารัชชพงศ์
• นพ.ติณณภพ ดาราสว่าง
• นพ.จิระศักดิ์ ทองเชื้อ
• นพ.บัญญาพลสุขประพฤติ
• ภญ.จุฑามาศ เฟื่องไธสงค์

ที่ปรึกษา
• ดร.ภก.วิรัตน์ ทองรอด
บรรณาธิการบริหาร
• ธีรนาถ พุ่มเกิด
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
• อุดมพร ทองดอนใหม่
ฝ่ายขายและการตลาด
• ชัชชญา ไหวคิด
• รสิตา แนบสนิท
• ภาวิตา อ่อนอำไพ
ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์และประสานงานผลิต
• พรทิพย์ วงศ์พานิช
• สมโภช พุ่มพานิช
• ศุภัค หุวะนันทน์
ฝ่ายสื่อออนไลน์
• วิรินทร์ เพชรรัตน์
• พัชระ สิริมนตาภรณ์
• กัมปนาท ขอนทอง
• เฉลิมพงศ์ เทศแก่น
• สุมนทิพย์ ก่องตาวงศ์
ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
• เบญจามิน บินซูกอร์
ฝ่ายบัญชี-การเงิน
• สุวิมล ยาทิพย์
• สงคราม ภูผาทอง