เกี่ยวกับวารสาร IDV

IDV เป็นวารสารรายเดือน จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางด้านการควบคุม ป้องกัน การรักษาโรคติดเชื้อและการให้วัคซีนในเด็กและผู้ใหญ่ ในรูปของบทความหรือบทสัมภาษณ์ขนาดสั้น 1 – 2 หน้า สรุปงานประชุมวิชาการ สรุปกิจกรรมสมาคมฯ และหน่วยงานภาครัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาระรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยทีมผู้จัดทำมุ่งหวังให้วารสารเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบวิชาชีพแพทย์

ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

• ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ
• ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขาญ
• ศ.พญ.อุษา ทิสยากร
• ศ.นพ.สุรพล สุวรรณกูล
• ศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา
• ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล
• นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์
• ศ.พญ.ศศิธร ลิขิตนุกูล
• ศ.นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
• ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์
• ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย
• รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ
• รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ• ศ.พญ.ศรีลักขณ์ สิมะเสถียร
• ศ.นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร
• รศ.พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูล
• ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี
• รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์
• ศ.นพ.อรรถ นานา
• รศ. พล.ต.หญิง พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ
• ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ
• ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
• พล.ต.นพ.อดิศร วงษา
• รศ.พ.อ.นพ.พิรังกูร เกิดพาณิช
• รศ.นพ.กำธร มาลาธรรม
• ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

ความเป็นมาวารสาร IDV

Always strive for better work. Never stop
2009

เริ่มต้นวารสาร IDV

NOW

ปัจจุบัน

ทีมงานกองบรรณาธิการ

Always strive for better work. Never stop

• นพ.เสฏฐา เวสารัชชพงศ์
• นพ.ติณณภพ ดาราสว่าง
• นพ.จิระศักดิ์ ทองเชื้อ
• นพ.บัญญาพลสุขประพฤติ
• ภญ.จุฑามาศ เฟื่องไธสงค์

ที่ปรึกษา
• ดร.ภก.วิรัตน์ ทองรอด
บรรณาธิการบริหาร
• ธีรนาถ พุ่มเกิด
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
• อุดมพร ทองดอนใหม่
ฝ่ายขายและการตลาด
• ชัชชญา ไหวคิด
• รสิตา แนบสนิท
• ภาวิตา อ่อนอำไพ
ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์และประสานงานผลิต
• พรทิพย์ วงศ์พานิช
• สมโภช พุ่มพานิช
• ศุภัค หุวะนันทน์
ฝ่ายสื่อออนไลน์
• วิรินทร์ เพชรรัตน์
• พัชระ สิริมนตาภรณ์
• กัมปนาท ขอนทอง
• เฉลิมพงศ์ เทศแก่น
• สุมนทิพย์ ก่องตาวงศ์
ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
• เบญจามิน บินซูกอร์
ฝ่ายบัญชี-การเงิน
• สุวิมล ยาทิพย์
• สงคราม ภูผาทอง