07Apr

ออกกำลังกาย ร่างกายใช้พลังงานอย่างไร

ปกติแล้วในการออกกำลังกาย ร่างกายจะมีการใช้พลังงานจาก 3 ส่วน ได้แก่ พลังงานจากระบบฟอสฟาเจน (Phosphagen System)  พลังงานจากระบบแอนแอโรบิก (Anaerobic System) และส่วนที่สำคัญ คือ พลังงานจากระบบแอโรบิก (Aerobic System) มาดูความหมายของแต่ละระบบในเบื้องต้น

 

อ่านเนื้อหา คลิก ออกกำลังกาย ร่างกายใช้พลังงานอย่างไร