เกี่ยวกับวารสาร CVM

CVM เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางด้านการป้องกันและการรักษาโรคหัวใจ หลอดเลือด และเมตาบอลิก ในรูปของบทความหรือบทสัมภาษณ์ขนาดสั้น 1 – 2 หน้า สรุปงานประชุมวิชาการ สรุปกิจกรรมสมาคมฯ มหาวิทยาลัยแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาระรูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ทีมผู้จัดทำมุ่งหวังให้วารสารเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพของแพทย์

ผศ.นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา

• ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์
• พ.อ.หญิง พญ.หญิงน้อย อุบลเดชประชารักษ์
• ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์
• ศ.นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์
• ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา
• ศ.นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล
• ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์
• รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์
• ศ.นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ
• ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์
• ศ.นพ.สมิง เก่าเจริญ
• พล.อ.นพ.ประสาท เหล่าถาวร
• ศ.พล.ต.หญิง พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ
• พล.ต.หญิง พญ.ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์
• รศ.นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล
• ผศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข
• รศ.พ.อ. (พิเศษ) นพ.สามารถ นิธินันทน์
• ศ.นพ.นิธิ มหานนท์
• ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
• ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์
• ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์
• ศ.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี
• นพ.วศิน พุทธารี

ความเป็นมาวารสาร CVM

Always strive for better work. Never stop
2008

เริ่มต้นวารสาร CVM

NOW

ปัจจุบัน

ทีมงานกองบรรณาธิการ

Always strive for better work. Never stop

• นพ.เสฏฐา เวสารัชชพงศ์
• นพ.ติณณภพ ดาราสว่าง
• นพ.จิระศักดิ์ ทองเชื้อ
• นพ.บัญญาพลสุขประพฤติ
• ภญ.จุฑามาศ เฟื่องไธสงค์

ที่ปรึกษา
• ดร.ภก.วิรัตน์ ทองรอด
บรรณาธิการบริหาร
• ธีรนาถ พุ่มเกิด
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
• อุดมพร ทองดอนใหม่
ฝ่ายขายและการตลาด
• ชัชชญา ไหวคิด
• รสิตา แนบสนิท
• ภาวิตา อ่อนอำไพ
ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์และประสานงานผลิต
• พรทิพย์ วงศ์พานิช
• สมโภช พุ่มพานิช
• ศุภัค หุวะนันทน์
ฝ่ายสื่อออนไลน์
• วิรินทร์ เพชรรัตน์
• พัชระ สิริมนตาภรณ์
• กัมปนาท ขอนทอง
• เฉลิมพงศ์ เทศแก่น
• สุมนทิพย์ ก่องตาวงศ์
ฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
• เบญจามิน บินซูกอร์
ฝ่ายบัญชี-การเงิน
• สุวิมล ยาทิพย์
• สงคราม ภูผาทอง