31Mar

ขอเชิญร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการวิจัยจีโนมิกส์ ประเทศไทย

รายละเอียด
โครงการวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย  แผนกเวชพันธุศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับอาสาสมัคร GENOMICS THAILAND

24Mar

โครงการอบรมหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยในสถานพักฟื้น ระยะสั้น

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

19Mar

งาน Family Concert 2020   

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.30 น. ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รายละเอียด
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญผู้มีเสียงดนตรีในหัวใจ

บริจาคสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์โรคระบบประสาท
19Mar

บริจาคสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์โรคระบบประสาท

มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์

17Mar

Covid-19 vaccines and blood clot concern

โดย ศ. นพ. เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รศ. นพ. นภชาญ เอื้อประเสริฐ และ ผศ. นพ. โอภาส พุทธเจริญ ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564