เฮลธ์เวิร์ค พลัส ดำเนินการจัดทำวารสาร CVM, IDV, MC, www.CIMjournal.com เพื่อนำเสนอบทความและความเคลื่อนไหวสำคัญ ๆ สำหรับแพทย์ และเว็บไซต์ www.health2click.com www.health4senior.com www.health5choice.com รวมถึงโซเชียล มีเดียต่าง ๆ เพื่อนำเสนอสาระความรู้ทางด้านสุขภาพ สำหรับประชาชน โดยวารสารสำหรับแพทย์ มีรายละเอียดดังนี้

.

วารสาร CVM

คณะที่ปรึกษา
ศ.นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์  พล.ต.หญิง พญ.หญิงน้อย อุบลเดชประชารักษ์  ศ.พญ.วรรณี นิธิยานันท์  ศ.นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์  ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา  ศ.นพ.ดุสิต ล้ำเลิศกุล  ศ.นพ.สุรัตน์ โคมินทร์  รศ.นพ.ศุภชัย ถนอมทรัพย์  ศ.นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ  ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์  ศ.นพ.สมิง เก่าเจริญ  พล.อ.นพ.ประสาท เหล่าถาวร  ศ.พล.ต.หญิง พญ.อัมพา สุทธิจำรูญ  พล.ต.หญิง พญ.ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์  รศ.นพ.ถาวร สุทธิไชยากุล  ผศ.นพ.สุรพันธ์ สิทธิสุข  รศ.พ.อ. (พิเศษ) นพ.สามารถ นิธินันทน์  ศ.นพ.นิธิ มหานนท์  ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา  ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์  ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์  ศ.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี  นพ.วศิน พุทธารี

.

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ผศ.นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา

.

CVM เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางด้านการป้องกันและการรักษาโรคหัวใจ หลอดเลือด และเมตาบอลิก ในรูปของบทความหรือบทสัมภาษณ์ขนาดสั้น 1 – 2 หน้า สรุปงานประชุมวิชาการ สรุปกิจกรรมสมาคมฯ มหาวิทยาลัยแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาระรูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ทีมผู้จัดทำมุ่งหวังให้วารสารเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพของแพทย์

.

.

วารสาร IDV

คณะที่ปรึกษา
ศ.พ.อ.หญิง พญ.ศรีลักขณ์ สิมะเสถียร  ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา  ศ.นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร  ศ.พญ.อุษา ทิสยากร  รศ.พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูล  ศ.นพ.สุรพล สุวรรณกูล  ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี  ศ.พญ.กฤษณา เพ็งสา  รศ. (พิเศษ)  นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์  ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล  ศ.นพ.อรรถ นานา นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์  รศ. พล.ต.หญิง พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ  ศ.พญ.ศศิธร ลิขิตนุกูล ศ.คลินิก เกียรติคุณ  นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ  ศ.นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ  ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ  ศ.พญ.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศักดิ์  พล.ต.นพ.อดิศร วงษา  ศ.ดร.นพ.ชุษณา สวนกระต่าย  รศ.พ.อ.นพ.พิรังกูร เกิดพาณิช  รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ  ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม  รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ  ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

.

บรรณาธิการที่ปรึกษา
ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

.

IDV เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางด้านการควบคุม ป้องกัน การรักษาโรคติดเชื้อและการให้วัคซีนในเด็กและผู้ใหญ่ ในรูปของบทความหรือบทสัมภาษณ์ขนาดสั้น 1 – 2 หน้า สรุปงานประชุมวิชาการ สรุปกิจกรรมสมาคมฯ และหน่วยงานภาครัฐฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาระรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โดยทีมผู้จัดทำมุ่งหวังให้วารสารเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบวิชาชีพแพทย์

.

.

วารสาร MC

คณะที่ปรึกษา
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา  ศ.พล.ต.หญิง พญ.ฤดีวิไล สามโกเศศ  รศ.นพ.พิศาล ไม้เรียง  รศ.พญ.ไพจิตต์ อัศวธนบดี  รศ.นพ.ภิรุณ มุตสิกพันธุ์  ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์  ศ.นพ.ประวิตร อัศวานนท์  ผศ.นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา  รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์  ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์  พ.อ.นพ.อนันต์ วัฒนธรรม  รศ.นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร  ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล  รศ.ดร.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์  รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา  นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ

.

บรรณาธิการที่ปรึกษา
พล.อ.ท. นพ. อนุตตร จิตตินันทน์.

.

MC เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวงานประชุมวิชาการที่สำคัญ ๆ จากทุกราชวิทยาลัยฯ สมาคมแพทย์ฯ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ในรูปของบทความ บทสัมภาษณ์ขนาดสั้น 1 – 2 หน้า สรุปงานประชุมวิชาการ สรุปกิจกรรมสมาคมฯ มหาวิทยาลัยแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาระรูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งนี้ ทีมผู้จัดทำมุ่งหวังให้วารสารเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการประกอบวิชาชีพ

.

.

ทีมงานเฮลธ์เวิร์ค พลัส

ที่ปรึกษา ดร.ภก.วิรัตน์ ทองรอด บรรณาธิการบริหาร ธีรนาถ พุ่มเกิด กองบรรณาธิการ ปัณณิตา บริสุทธิ์  จันทรา สุไลมาน พรทิพย์ วงศ์พานิช  ประสานงานต่างประเทศ สาโรธ สนธิศิริ ฝ่ายดิจิตอลและสื่อออนไลน์ พัชระ สิริมนตาภรณ์ กัมปนาท ขอนทอง ฝ่ายศิลป์และประสานงานผลิต  ศุภัค หุวะนันทน์ สมโภช พุ่มพานิช  ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด อุดมพร ทองดอนใหม่ ฝ่ายขายและการตลาด สุธิดา สมอหอม วิชิยา พลเก่ง ชัชชญา ไหวคิด  ฝ่ายกิจกรรม  สุวิมล ยาทิพย์