เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
เพื่อไม่ให้มีการนำบทความในเว็บไซต์ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ ทางทีมงาน CIMJournal ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ตามนโยบายด้านการจัดทำต้นฉบับ โดยกรณีที่มีผู้สนใจนำเนื้อหาไปใช้ ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งมายัง Email: tpoomgird@yahoo.com ทางทีมงานจะประสานงานไปยังผู้เขียน เพื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ต่อไป

ทั้งนี้เรื่องที่อนุญาตให้มีการนำไปใช้ ต้องมีการวาง Link กลับมายังเว็บไซต์ CIMJournal ด้วย


ข้อกำหนด เงื่อนไขและการปฏิเสธการรับผิดชอบ

  1. จากวัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บ และขอบเขตการใช้เนื้อหา ทีมงานขอปฏิเสธการรับผิดชอบ หากมีการนำข้อมูลไปใช้ โดยไม่ปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
  2. จากวัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บ และขอบเขตการใช้เนื้อหา ทีมงานขอปฏิเสธการรับผิดชอบ หากข้อมูลหรือเอกสารอ้างอิงบทความ มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถสืบค้น หรือบทความในเว็บไม่เป็นปัจจุบัน
  3. การแสดงความคิดเห็นทั้งในบทความและเว็บบอร์ด หากมีการกล่าวพาดพิงทำให้ผู้เขียน เว็บ CIMJournal รวมถึงบุคคลที่สามได้รับความเสียหาย ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือการตัดจากการเป็นสมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายตามความจำเป็น
  4. เว็บ CIMJournal เป็นเว็บให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน การจัดทำเว็บ ยกเว้นการออกแบบ จัดทำเนื้อหาให้การโฆษณามีความน่าสนใจ ทั้งนี้ บทความโฆษณาทุกชิ้นในเว็บจะมีเครื่องหมาย Adv. เพื่อแยกจากบทความจากกองบรรณาธิการอย่างชัดเจน
  5. การวาง Link ในเว็บเพื่อให้เครดิตกับเว็บไซต์ต้นทาง และเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นเพิ่มเติมสำหรับผู้อ่านไม่ได้เป็นการสนับสนุนความถูกต้องของข้อมูลแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้อ่านหรือสืบค้น ต้องใช้วิจารณญาณเพิ่มเติม หรือปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญก่อนการนำข้อมูลไปใช้
  6. ทีมงาน CIMJournal ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ทั้งบทความ บทสัมภาษณ์ บทความโฆษณา สื่อออนไลน์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้