นโยบายด้านการจัดทำต้นฉบับ

ทีมงาน CIMjournal ได้ทำการติดต่ออาจารย์แพทย์ในแต่ละสาขา เพื่อร่วมกันเขียนบทความใหม่ๆ ที่แพทย์เฉพาะทาง และแพทย์ทั่วไปควรรู้ ร่วมกับบทสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในวิชาชีพแพทย์ บทความสรุป Sponsored symposium และบทความ CME โดยตีพิมพ์ลงวารสาร CVM, IDV และ MC เป็นเวลากว่า 12 ปี

 

ในโอกาสนี้ ทางทีมงานเห็นว่าสื่อออนไลน์เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพแพทย์ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ CIMjournal ขึ้น เพื่อสื่อสารเนื้อหาดังกล่าว โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสำคัญที่แพทย์ควรรู้เป็นการเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดการประชุมวิชาการ การรับสมัคร การลงทะเบียนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ รวมถึงเนื้อหา และคลิปสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

 

นโยบายรับพิจารณาบทความต้นฉบับ

CIMjournal ยินดีรับบทความ ข่าวสาร และผลงานเขียน ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาได้ที่ tpoomgird@yahoo.com ทั้งนี้ ทีมงานจะจัดส่งให้กองบรรณาธิการ คัดเลือกบทความที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดทำ โดยบทความที่ถูกคัดเลือกนำมาเผยแพร่ ทางกองบรรณาธิการจะติดต่อกลับเพื่อจัดส่งของที่ระลึกให้ท่านตามความเหมาะสม

 

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เพื่อไม่ให้มีการนำบทความในเว็บไซต์ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ ทางทีมงาน CIMjournal จึงขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ โดยบทความทุกบทความที่มีอาจารย์แพทย์เป็นผู้เขียน ลิขสิทธิ์ยังเป็นของอาจารย์แพทย์ผู้เขียน กรณีที่มีผู้สนใจนำเนื้อหาไปใช้ ต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้งมายัง Email: tpoomgird@yahoo.com โดยทางทีมงานจะประสานงานไปยังอาจารย์ผู้เขียนเพื่อขออนุญาต หรือให้ผู้ที่สนใจติดต่อไปยังแพทย์ผู้เขียนโดยตรง

 

ทั้งนี้เรื่องที่อนุญาตให้มีการนำไปใช้ โดยเฉพาะในสื่อออนไลน์ต้องมีการวาง Link กลับมายังเว็บไซต์ CIM journal นอกจากมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นในขณะขออนุญาต

 

ขอบเขตการใช้งานเนื้อหา

เนื่องจากเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน มีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แต่ละสถานที่ ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูล การตรวจ การวินิจฉัยจากแพทย์หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งเนื้อหาบางเรื่องยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเร็ว จนในบางครั้งทางทีมกองบรรณาธิการอัพเดทตามไม่ทัน เนื้อหาในเว็บไซต์จึงมีขอบเขตการใช้ โดยเป็นการอัพเดทความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจจากงานประชุมวิชาการเท่านั้น ซึ่งบางเรื่องเป็นผลการวิจัยเฉพาะกลุ่ม เฉพาะประเทศ บางงานเป็นความคิดเห็นของผู้เขียน บางงานเป็นกรณีศึกษา ดังนั้นการนำข้อมูลไปใช้ไม่ว่ากรณีใด จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากอาจารย์แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง

 

ข้อกำหนด เงื่อนไข และการปฏิเสธการรับผิดชอบ

  1. จากวัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บ และขอบเขตการใช้เนื้อหา ทีมงานขอปฏิเสธการรับผิดชอบ หากมีการนำข้อมูลไปใช้ โดยไม่ปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงหากข้อมูลหรือเอกสารอ้างอิงบทความ มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ไม่สามารถสืบค้น หรือบทความในเว็บไม่เป็นปัจจุบัน
  2. เว็บ CIMjournal เป็นเว็บให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทและผลิตภัณฑ์ ที่สนับสนุน การจัดทำเว็บ ยกเว้นการออกแบบ จัดทำเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ ทั้งนี้บทความโฆษณาทุกชิ้นในเว็บจะมีเครื่องหมาย Adv. เพื่อแยกจากบทความกองบรรณาธิการอย่างชัดเจน
  3. การวาง Link ในเว็บเพื่อให้เครดิตกับเว็บไซต์ต้นทาง และเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นเพิ่มเติมสำหรับผู้อ่าน ไม่ได้เป็นการสนับสนุนความถูกต้องของข้อมูลแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้อ่านหรือสืบค้น ต้องใช้วิจารณญาณเพิ่มเติมหรือปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญก่อนการนำข้อมูลไปใช้